Házirend

Kedves Vendégeink!

A FitLife Békásmegyer egy zárt körűen működő klub, ezért kérünk Titeket, hogy a következő rendszabályokat, a kulturált sportolási lehetőségek folyamatos biztosítása érdekében tartsátok be! A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti.

1. Személyes adatok kezelése:

1.1. Az üzemeltető a HoZeTa16 Kft., a sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet.

1.2. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a FitLife hazirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik.

1.3. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, valamint a fényképes igazolvány bemutatását megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. 1.4. Amennyiben a FitLife területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

2. A FitLife egész területén TILOS:

2.1. a dohányzás és alkohol fogyasztása!

2.2. ittas vagy drog hatása alatt álló személynek tartózkodni!

2.3. drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!

2.4. minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!

2.5. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle alkoholos ital bevitele.

2.6. az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása vagy termékek értékesítése.

3. Speciális szabályok:

3.1. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni!

3.2. A FitLife teljes területén zárt, tiszta sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt, tiszta sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül!

3.3. Sportszolgáltatások igénybevételekor mobil telefon használata mellőzendő! 3.4. A sportterekbe csak és kizárólag zárható mőanyag palackban vihető be ital! 3.5. A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, nem vehetik igénybe a FitLife szolgáltatásait.

3.6. Diák kedvezményre csak 18 éven aluli, érvényes matricával ellátott diákigazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

3.7. Nyugdíjas kedvezményre csak érvényes nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők jogosultak.

3.8. Intézményi kedvezményre csak rendőrök,tűzoltók és egészségügyi alkalmazottak jogosultak.

3.9. A FitLife hitelkeretet biztosít az edzés ideje alatt, a bérlettel rendelkező vendégek részére a büfében történt fogyasztásra, amelyet távozás előtt a hitelkeretet igénylő köteles kiegyenlíteni. Amennyiben, ezen kötelezettségének nem tud eleget tenni, az üzemeltető engedélyével a következő belépésig fenntartható.

4. Általános szabályok:

4.1. A FitLife területén a kulturált viselkedés írott és íratlan szabályainak betartása a rend és tisztaság megtartása kötelező.

4.2. A FitLife területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára!

4.3. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tárlóhelyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

4.4. Az edzések alkalmával törülköző használata kötelező.

4.5. Összeszerelhető súlyok esetén tárcsarögzítő csavar használata kötelező! 4.6. Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt eszközök ellenőrzése saját érdek, amennyiben mőködésében hibát tapasztal, azt a recepción vagy az edzőknél haladéktalanul jelenteni köteles.

4.6. A csoportos órákra előre be kell jelentkezni a recepción. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják.

4.7. Csoportos órákra a bejelentkezés kötelező. A foglalás lemondását lehetőség szerint az óra kezdete előtt egy órával személyesen vagy telefonon szíveskedjenek jelezni.

4.8. Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

4.9. A FitLife egész területén kizárólag államilag elismert végzettséggel rendelkező, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett, és az üzemeltetővel jogviszonyban állók jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani. 4.11. Szolgáltatásainkat 14 éven aluli gyermek csak és kizárólag szülői engedéllyel, szakoktató segítségével veheti igénybe.

4.10. A FitLife nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel az intézményt időben elhagyni.

4.11. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

4.12. E Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

5. Felelősség vállalás:

5.1. A FitLife nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek!

5.2. A FitLife nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért!

5.3. A talált tárgyakat minden vendég az edzőterem recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni!

5.4. A szolgáltatásokat és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe!

5.5. A FitLife előtt parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk!.

6. Öltöző, szauna előtér

6.1. Az öltöző- és zuhanytérben valamint az infrakabinban papucs használata kötelező.

6.2. A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

6.3. A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

6.4. Az infrakabint általános szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni. 6.5. Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy szemetet hagyni.

6.6. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt, kérünk Titrket, jelezzétek a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

6.7. Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.

7. Recepció

7.1. Az épület elhagyását megelőzően, a belépéskor kapott öltőző kulcsot, személyesen adják át recepciós munkatársunknak.

7.2. Az elveszített öltözőkulcsokért, 5.000 Ft pótdíjat számítunk fel.

7.3. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

7.4. A bérletek a lejárati időn túl nem használhatók fel.

7.5. A FitLife recepciójában csak alkalmazottak tartózkodhatnak!

7.6. Terméket, szolgáltatást hitelre nem áll módunkban kiadni, csak és kizárólag egyéb fizetési eszköz ellenében.

7.7. Az igénybe vett szolgáltatás lezárása, minden esetben a recepción, személyesen történő kiléptetés menetét követően tud megvalósulni.

8. Rendkívüli esemény

8.1. A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A FitLife területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

  • Mentők (baleset esetén):104
  • Tőzoltóság (tőz esetén): 105
  • Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107
  • Általános segélyhívó (bármely esetben): 112

9. Szabálytalan viselkedés esetén

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttmőködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.